Regulamin Soundela 2021

I. INFORMACJE OGÓLNE

2. Termin: 20-21 lipca 2021 r. (warsztaty stacjonarne).

3. Miejsca:
– Kino “Pokój” w Lubawie, ul. Kupnera 27, 14-260 Lubawa (rejestracja, sesje wspólne, grupa perkusji, grupa gitary basowej)
– Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej, ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa (grupy: wokal, gitara, instrumenty klawiszowe, harmonijka ustna)  

4. Grupy warsztatowe i wykładowcy: 

 • Jacek Królik – gitara, Zawiadowca Artystyczny 
 • Ania Szarmach – wokal
 • Kasia Dereń – wokal
 • Robert Kubiszyn – gitara basowa
 • Tomek Kałwak – instrumenty klawiszowe
 • Czarek Konrad – perkusja
 • Bartek Łęczycki – harmonijka ustna
 • Grzegorz Skawiński – gość specjalny (prelekcja w dn. 20.07)

 

5. Warsztaty obejmują zajęcia dydaktyczne (ok. 5 godz./dz.), prelecję Grzegorza Skawińskiego w dniu 20.07.2021 oraz zajęcia typu „combo” z udziałem Zespołu Mistrzów w dniu 21.07.2021. Przewidywane są również wieczorne koncerty jam session z udziałem wykładowców i uczestników.

Szczegółowy program warsztatów zostanie opublikowany na stronie Organizatora https://soundela.pl/program.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warsztaty mają charakter ogólnopolski i są przeznaczone dla osób od 7 do 107 roku życia. 😊

2. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://soundela.pl/#zgloszenie. Gwarancją przyjęcia do grupy warsztatowej będzie otrzymanie potwierdzenia mailowego.
Uwaga! Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.

3. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia rodzica / opiekuna, które skan należy przesłać wraz z Formularzem Zgłoszeniowym Soundela 2021.

4. Każdy uczestnik po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia ma obowiązek uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 250zł/os. Opłatę wpisową należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie nr 26 8832 0001 1001 0000 0329 0001 z podaniem w tytule: Soundela 2021 – “ do 8.07.2021 (liczy się data wpływu na rachunek bankowy). Dodatkowo potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres warsztaty@soundela.pl

5. Brak uiszczenia opłaty w/wym. terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w warsztatach. 

6. Po dokonaniu wpłaty za uczestnictwo w warsztatach „Soundela 2021” jej zwrot jest niemożliwy.

 

III. DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie

1.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rodo-iodo.pl

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji warsztatów „Soundela 2021”- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie Lubawska Grupa Muzyków

1.5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa

1.6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

1.7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

1.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

2. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne i ma on prawo dostępu do treści danych dotyczących jego osoby oraz do ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych.

3. Organizator informuje, że impreza będzie utrwalana, a następnie promowana wszelkimi znanymi metodami, w tym rejestrowana w formacie video, a także poprzez kanały internetowe i telewizyjne. W związku z powyższym, rejestracja uczestnika do udziału w warsztatach „Soundela 2021” jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora, wizerunku uczestnika, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w trakcie warsztatów, w materiałach służących popularyzacji i promocji działań w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, serwisach społecznościowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach oraz innych mediach i telewizji, na czas nieokreślony. 

 

IV. OBOWIĄZUJACE ZASADY

1. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i noclegu uczestników. Lista proponowanych miejsc noclegowych oraz lokali gastronomicznych będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne oraz wyrządzone wobec osób trzecich przez uczestników podczas warsztatów.

 3. Koszt szkód wyrządzonych przez uczestnika pokrywa uczestnik lub opiekun prawny uczestnika.

 4. Udział w zajęciach z własnym instrumentem:

 • gitarzyści i basiści z własną gitarą,
 • klawiszowcy z własnym inst. klawiszowym,
 • perkusiści z własnym zestawem pałek perkusyjnych,
 • harmonijkarze z własną harmonijką.

 Ponadto Organizator zachęca do przywiezienia własnych wzmacniaczy oraz padów lub werbli ze statywem do ćwiczeń perkusyjnych.

 

V. COVID-19

1. Organizator zobowiązuje się do zachowania wszelkich zasad sanitarnych, wynikających z sytuacji epidemiologicznej, uwzględniając aktualnie panującą sytuację w kraju.

2. Formularz zgłoszeniowy zwiera pytanie dotyczące statusu szczepień. Odpowiedź na to pytanie jest dobrowolna.

3. W przypadku, gdy poziom obostrzeń nie pozwoli na przeprowadzenie warsztatów w trybie stacjonarnym, organizator zastrzega sobie prawo do realizacji warsztatów w formie online oraz / lub do zmiany terminu warsztatów.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie do udziału w warsztatach muzycznych „Soundela 2021” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

3. Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą być w dowolnym momencie odwołane lub przeniesione na inny termin. 

4. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.