REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO
SOUNDELA FESTIVAL 2022

 


I. Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu muzycznego „Soundela Festival 2022” (dalej: SF22) jest Stowarzyszenie
Lubawska Grupa Muzyków (dalej: LGM), z siedzibą ul. Biskupa Chrystiana 1, 14-260 Lubawa, identyfikująca się numerem NIP 7441811524,
KRS 0000526260, REGON 360576617, strona WWW: soundela.pl, e-mail: festival@soundela.pl.

2. Termin finału konkursu:   28.07.2022 r.

3. Miejsce:
-Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa (mapa) 

4. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 

II. Warunki uczestnictwa

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. SF22 skierowany jest do zespołów muzycznych oraz solistów wykonujących autorską muzykę „na żywo”
(Organizator nie akceptuje podkładów, playbacków, pół-playbacków) mieszczącą się w szeroko pojętych ramach muzyki rockowej, bluesowej, alternatywy, którzy akceptują postanowienia regulaminu SF22.

3. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza zawartego na stronie soundela.pl/zgloszenia-do-konkursu, co wiąże się z akceptacją regulaminu konkursu, wysłaniem trzech autorskich nagrań w formie MP3, dwóch zdjęć zespołu i rideru technicznego z uwzględnionym stage planem.

4. Plik MP3 powinien być nazwany w formie: <nazwa-zespołu_-_tytuł-utworu.mp3>

5. Przynajmniej jeden z trzech nadesłanych utworów powinien być wykonany w języku polskim.

6. Zespoły nie mogą być związane kontraktami z żadną wytwórnią płytową.


III. Etapy konkursu

1. Pierwszy etap konkursu to nadsyłanie zgłoszeń w terminie od 04.06.2022 do 30.06.2022 przez formularz zgłoszeniowy na stronie soundela.pl z wymaganymi plikami.

2. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni sześć zespołów, które wystąpią na Koncercie Finałowym konkursu.
Pod uwagę Organizatora będą brane takie elementy jak m.in. kompozycja, aranżacja, jakość wykonania, warstwa tekstowa, jakość nagrania.

3. Wyłonienie sześciu zespołów nastąpi 10.07.2022. Zespoły, które przechodzą do następnego etapu zostaną powiadomieni o tym za pośrednictwem e-mail. Dodatkowo lista zespołów zakwalifikowanych do finału zostanie opublikowana na stronie soundela.pl oraz w mediach społecznościowych na profilach Organizatora.

4. Organizator nie ma obowiązku poinformowania pozostałych zespołów, które nie zakwalifikują się do etapu drugiego.

5. Zespoły zakwalifikowane zobowiązują się do przyjazdu w dniu 28.07.2022 do Lubawy woj. warmińsko-mazurskie. Dokładne miejsce i godzina zostanie ogłoszone przez Organizatora najpóźniej w dniu 10.07.2022. Niestawienie się w wyznaczonym miejscu spotkania równoznaczny jest z dyskwalifikacją zespołu z konkursu.

6. Podczas koncertu finałowego zespoły mają obowiązek stawić się pod sceną na 30 minut przed wyznaczonym czasem ich występu. Każdy zespół ma do dyspozycji 30 minut na zainstalowanie się na scenie i prezentację do 3 utworów w tym dwóch spośród nadesłanych w zgłoszeniu. Jeden z utworów musi być wykonywany w języku polskim.

7. Kolejność występowania zespołów na scenie będzie wynikiem wcześniejszego losowania.

8. Zespoły konkursowe oceniane będą przez Jury w składzie:
Jacek Królik – gitarzysta, muzyk sesyjny, kompozytor, edukator, zawiadowca artystyczny Soundela Festival,
Wojtek Olszak – producent muzyczny, realizator dźwięku, muzyk sesyjny, kompozytor, pianista,
Maciej Warda – dziennikarz (TopGuitar, Muzyk, TopDrummer),
Zenon Paprocki – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie.

9. W przypadku wystarczającego zapasu czasu na scenie, Jury ma prawo poprosić o wykonanie kolejnego utworu.

10. W ocenę Jury będzie wchodziło m.in. kompozycja, aranżacja jakość wykonania, warstwa tekstowa, zgranie zespołu oraz podejście Zespołu do wyznaczonego czasu na scenie.

11. Po zakończeniu Konkursu, Jury dokona oceny występów i wyłoni wśród Uczestników zwycięzców, którzy w ocenie Jury wystąpili najlepiej.

12. Jury może wyróżnić muzyków w indywidualnych kryteriach nagradzania, np. za najlepszą grę na instrumencie.

13. Jury ma prawo do podziału nagród. Nie przysługuje prawo do odwołania się od werdyktu Jury.

14. Uczestnicy zobowiązani są do pozostania na miejscu SF22, aż do jego oficjalnego zakończenia konkursu.

 

IV. Zapewnienia po stronie Organizatora

1. Organizator zapewnia profesjonalną sceno-technikę wraz z obsługą.

Dla zespołów będą dostępne:
– zestaw perkusyjny (perkusista przywozi własny werbel, zestaw talerzy wraz z hi-hatem, stopę, pałki),
– dwa wzmacniacze gitarowe,
– piec basowy,
– mikrofony,
– monitory odsłuchowe typu wedge
– podłączenie i nagłośnienie innych instrumentów, zgodnie z riderem technicznym.

2. Organizator zapewnia ciepły posiłek i napoje chłodzące dla Uczestników konkursu.

3. Organizator zapewnia nagrody.


V. Nagrody

I miejsce – 5000 PLN
II miejsce – 2000 PLN
III miejsce – 1000 PLN

Organizator przewiduje również indywidualne nagrody rzeczowe i pieniężne, dla wyróżnionych muzyków.  


VI. Postanowienia końcowe

1. W przypadku szczególnych okoliczności Organizator ma prawo do zmian w regulaminie, o czym jest zobowiązany do poinformowania uczestników SF22.

2. Organizator ma prawo do odwołania konkursu w przypadku zaistnienia tzw. siły wyższej uniemożliwiającej jego przeprowadzenie, jak niebezpieczne warunki pogodowe, rozporządzenia zakazujące zgromadzeń itd.

3. Muzycy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów do udziału w konkursie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobiste, materialne oraz wyrządzone wobec osób trzecich przez uczestników podczas SF22.

5. Koszt szkód wyrządzonych przez uczestnika pokrywa uczestnik lub opiekun prawny uczestnika.

6. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i noclegu uczestników.

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie nadesłanego materiału do celów promocyjnych konkursu.

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację video, audio i fotograficzną występów jak i etapu przygotowań do konkursu finałowego.

9. Zespół wyraża zgodę na nieograniczoną liczbę prezentacji nadesłanego materiału na wszystkich polach eksploatacji (radio, telewizja, Internet) w dowolnym czasie oraz zamieszczenie dowolnych fragmentów w każdym formacie na stronie internetowej Organizatora i patronów medialnych SF22.

10. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

11.  Zespół, który zmienił założenia techniczne wynikające z rideru technicznego, zobowiązany jest do dnia 20.07.2022 zgłosić taką ewentualność Organizatorowi. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanych Zadań Konkursowych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

13. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników z obowiązku jego przestrzegania.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.06.2022 r.

 

VII. Oświadczenia uczestników konkursu

Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oświadcza, że:

1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wykonywanych utworów.

2. Wykonane utwory podczas konkursu i zgłaszane na konkurs nie naruszają prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych,

3. Odziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie utworów, wykonanych przez uczestnika podczas występu, przez Organizatora i patronów medialnych konkursu, w portalach muzycznych, w mediach związanych z konkursem przez patronat prasowy oraz na stronach internetowych SF22 i na potrzeby realizacji i promocji konkursu, w tym wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie występu/utworów każdą techniką,

4. Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych i wykonanych przez siebie utworów, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa powyżej ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych, adresu, adresu e-mail, nr telefonu która uniemożliwia odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

 

VIII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rodo-iodo.pl.

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji „Soundela Festival 2022”- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie Lubawska Grupa Muzyków.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w SF22.

9. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne i ma on prawo dostępu do treści danych dotyczących jego osoby oraz do ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych.

10. Organizator informuje, że wydarzenie będzie utrwalane w formacie audio / foto / video, a następnie promowane wszelkimi znanymi metodami, m.in. poprzez kanały internetowe i telewizyjne. W związku z powyższym, rejestracja uczestnika do udziału w konkursie „Soundela Festival 2022” jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w trakcie wydarzenia, w materiałach służących popularyzacji i promocji działań w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach oraz innych mediach i telewizji, na czas nieokreślony.