VII EDYCJA Regulamin Warsztatów Muzycznych Soundela 2023

I. Informacje ogólne

1. Organizatorem warsztatów muzycznych „Soundela 2023” jest stowarzyszenie Lubawska Grupa Muzyków, z siedzibą ul. Biskupa Chrystiana 1, 14-260 Lubawa, identyfikująca się numerem NIP 7441811524, KRS 0000526260, REGON 360576617, strona WWW: soundela.pl, e-mail: festival@soundela.pl.
dalej zwany „Organizatorem”.

2. Termin:   25 – 27.07.2023 r.

3. Miejsce:

 • Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa (mapa)
 • Kino Pokój ul. Kupnera 27, 14-260 Lubawa (mapa)

4. Grupy warsztatowe i wykładowcy:

 • Jacek Królik – gitara, Zawiadowca Artystyczny, juror przeglądu zespołów
 • Natalia Kukulska – wokal
 • Monika Malec – wokal
 • Wacław „Vogg” Kiełtyka – gitara (zajęcia w dn. 26.07)
 • Bartosz Mielczarek – gitara basowa
 • Michał Dąbrówka – perkusja
 • Tomasz Kałwak – homerecording, produkcja muzyczna, juror przeglądu zespołów
 • Paweł Tomaszewski – produkcja muzyczna i instrumenty klawiszowe
 • Piotr Bukartyk – songwriting  (zajęcia w dn. 26.07)

5. Warsztaty obejmują zajęcia dydaktyczne (ok. 5 godz./dz.), zajęcia grupowe pierwszego dnia (panel dyskusyjny z udziałem wszystkich wykładowców), zajęcia grupowe drugiego dnia (do wyboru: songwriting lub praca w zespole) oraz jam session z udziałem wykładowców i uczestników, które odbędzie się w godzinach wieczornych w dniach 25. i 26.07  Nad Sandelą Hotel & Restauracja (mapa)

Szczegółowy program warsztatów dostępny jest na stronie Organizatora: https://soundela.pl/program.

II. Warunki uczestnictwa

1. Warsztaty mają charakter ogólnopolski, odbywają się w formie stacjonarnej i są przeznaczone dla osób od 7 do 107 roku życia. 🙂

2. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://soundela.pl. Gwarancją przyjęcia do grupy warsztatowej będzie otrzymanie potwierdzenia mailowego. Uwaga! Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.

3. Każdy uczestnik po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia ma obowiązek uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 420 zł/os. Opłatę wpisową należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie  nr 26 8832 0001 1001 0000 0329 0001 z podaniem w tytule: „Soundela 2023 – <imię i nazwisko>” do dnia 14.07.2023 r. (liczy się data wpływu na rachunek bankowy). Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres festival@soundela.pl.

4. Brak uiszczenia opłaty w/wym. terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w warsztatach.

5. Po dokonaniu wpłaty za uczestnictwo w warsztatach „Soundela 2023” jej zwrot jest niemożliwy.

6. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia „Oświadczenia rodzica/opiekuna” (pobierz formularz), które należy przesłać (skan/zdjęcie) wraz z „Formularzem Zgłoszeniowym Soundela 2023”. Oryginał oświadczenia należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia warsztatów.

7. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne i ma on prawo dostępu do treści danych dotyczących jego osoby oraz do ich poprawiania, a także zwrócenia się, z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych.

8. Organizator informuje, że wydarzenie będzie utrwalane w formacie audio / foto / video, a następnie promowane wszelkimi znanymi metodami, m.in. poprzez kanały internetowe i telewizyjne. W związku z powyższym, rejestracja uczestnika do udziału w warsztatach „Soundela 2023” jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w trakcie warsztatów, w materiałach służących popularyzacji i promocji działań w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach oraz innych mediach i telewizji, na czas nieokreślony.

III. Obowiązujące zasady

1. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i noclegu uczestników. Lista proponowanych miejsc noclegowych oraz lokali gastronomicznych będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora.

Uwaga! Istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania z pola namiotowego (również dla kamperów i przyczep campingowych) w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie ul. Łąkowa 8, 14-260 Lubawa. Koszt korzystania z mediów i prądu według indywidualnych ustaleń z OSiR pod nr tel. (89) 645 24 18 lub 503 320 060.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne oraz wyrządzone wobec osób trzecich przez uczestników podczas warsztatów.

3. Koszt szkód wyrządzonych przez uczestnika pokrywa uczestnik lub opiekun prawny uczestnika.

4. Udział w zajęciach z własnym instrumentem:
– gitarzyści i basiści z własną gitarą,
– klawiszowcy z własnym inst. klawiszowym, statywem, podstawowym zestawem przewodów (jack-jack)
– perkusiści z własnym zestawem pałek perkusyjnych.

Ponadto Organizator zachęca do przywiezienia własnych wzmacniaczy oraz padów lub werbli ze statywem do ćwiczeń perkusyjnych.

5. Uczestników, którzy dokonali opłaty wpisowej, zapraszamy do dołączenia do specjalnej grupy facebookowej utworzonej na potrzeby tegorocznej edycji: https://www.facebook.com/groups/soundela2023.
Będą tam na bieżąco umieszczane informacje o wydarzeniach, sprawy organizacyjne dotyczące warsztatów oraz materiały pomocnicze.

IV. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do udziału w warsztatach muzycznych „Soundela 2023” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

3. Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą być w dowolnym momencie odwołane lub przeniesione na inny termin.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.06.2023 r.

V. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rodo-iodo.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji warsztatów „Soundela 2023”- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie Lubawska Grupa Muzyków

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w warsztatach.